ISSN :2687-6418

COVID-19 Salgınının İstanbul Şehir Merkezinin Hava Kalitesine Etkisi

Author:

Number of pages:
Year-Number:
2020-1

Geçmişten günümüze insanlığın en büyük sorunlarından biri olan hava kirliliği, daimi olarak yaşamın ve insan sağlığının üzerine olumsuz etki bırakmaktadır. İnsan faaliyetleri ile beraber konsantrasyon değerleri artan hava kirliliğinde en önemli rol fosil yakıt kullanımındadır. Taşıt kullanımı sonucu ortaya çıkan egzoz dumanı, endüstriyel faaliyetler ve ısınma amaçlı yakıt kullanımı sonucunda ortaya çıkan dumanlar fosil yakıtların yanması ile meydana gelir. Oluşan bu dumanlar atmosfere salınarak hava kirliliği konsantrasyonunun artışında önemli rol oynamaktadır. Son zamanlarda, dünya geneline yayılmış ve insan sağlığının büyük tehdidi haline gelen Covid-19 virüs salgını, temas yoluyla büyük bir yayılım gerçekleştirebilmektedir. Bu durum büyük bir risk teşkil ettiği için, Türkiye’de pandemi süreci olarak kabul edilen 16 Mart – 31 Mayıs zaman aralığında, insan faaliyetleri kısıtlanmış ve halk evde kalmaya çağrılmıştır. Hava kirliliğinin en büyük kaynağı olarak bilinen insan faaliyetlerinin Covid-19 pandemi süreci ile azalması ile beraber hava kirliliği değerlerinde de değişimler gözlemlenmiştir. Bu değişimi gözlemleyebilmek için diğer yıllarla kıyaslamak adına 2018, 2019 ve pandemi sürecini içeren 2020 yılını, pandemi sürecinden öncesini temsil eden 1 Ocak – 15 Mart; pandemi süreci olarak kabul edilen 16 Mart – 31 Mayıs; normalleşme süreci olarak kabul edilen 1 Haziran – 30 Haziran olmak üzere üç periyot halinde incelenerek insan faaliyetlerinin hava kirliliği üzerine etkisi incelenmiştir.

Keywords


Air pollution, which is one of the biggest problems of humanity from past to present, has a permanent negative effect on life and human health. The most important role in the increasing concentration of air pollution along with human activities is in the use of fossil fuels. The exhaust fumes from vehicle use, industrial activities and the fumes that emerge as a result of the use of fuel for heating are caused by the burning of fossil fuels. These fumes are released into the atmosphere and play an important role in the increase of air pollution concentration. Recently, an outbreak of the Covid-19 virus, which has spread worldwide and has become a major threat to human health, has been able to make a major spread through contact. March May 16, 2020 – May 31, 2020, which is considered a pandemic process in Turkey, human activities were restricted and the public was urged to stay at home because Covid-19 virus posed a huge risk. With the reduction of human activities known as the biggest source of air pollution with the covid-19 pandemic process, changes in air pollution values were observed. The year 2020, which includes 2018, 2019 and the pandemic process, in order to observe this change and to compare it with other years, January 1 - March 15, considered the pre-pandemic process; March 16 - May 31, considered the pandemic process; June 1 - June 30, considered the normalization process. According to these 3 different period, the effect of human activities on air pollution has been studied.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 947
Number of downloads 981

Share

Journal of Research in Atmospheric Science (JRAS)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.