ISSN :2687-6418

Acıgöl Havzası (Denizli) Litolojik Birimlerinin Hidrojeolojik Özellikleri, Yeraltısuyu Seviye ve Debi Haritası

Author:

Number of pages:
16-25
Language:
Türkçe
Year-Number:
2021-2

Son yıllarda, küresel ölçekte yaşanan yeraltısuyu problemleri nedeniyle, sürdürülebilir yeraltısu kaynaklarının hidrojeolojik özelliklerinin ortaya çıkarılması oldukça önem kazanmıştır. Bu çalışmada, Acıgöl Havzasının litolojik birimlerinin hidrojeolojik özellikleri belirlenerek havzadaki akifer türlerinin karakterizasyonu ve sınıflaması, yeraltısuyu barındıran litolojik birimler, yüksek debili yeraltısuyu barındıran akiferler ve bunların bulundukları konumsal alanlar CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) ortamında haritalanmıştır. Aynı zamanda, yeraltısuyu seviye haritası üretilerek yeraltısuyu-göl beslenme ilişkisi ortaya konmuştur. Havzadaki allokton, paraotokton ve neootokton litolojik birimler, hidrojeolojik özellikleri ve akifer olabilme potansiyelleri bakımından geçirimli (erime çatlaklı kaya ortam akiferi, taneli ortam akiferi), yarı geçirimli (akitard) ve geçirimsiz (akifüj) ortam olarak ayrımlanmıştır. Oligosen Acıgöl Grubu ve Bodrum Napı birimleri havzadaki gölü besleyen temel akiferlerdir. Marmaris Peridotiti, İğdir Metamorfitleri, Kızılcadağ Melanj ve Olistostromu, Pliyo-Kuvaterner Marn Silt- Kil-Çamurtaşı ve Çameli Formasyonundaki Çamurtaşı-Marn Üyesi hidrolik iletkenliği olmayan geçirimsiz ortamlardır. Akım yönünün göle doğru olduğu yeraltısuları gölü besler. Acıgöl Fayı ve Maymundağı-Dazkırı Fayı, yüksek debili yeraltısularının bulunduğu ortamlardır.

Keywords


In recent years, due to the groundwater problems experienced on a global scale, it has become very important to reveal the hydrogeological characteristics of sustainable groundwater resources. In this study, the hydrogeological features of the lithological units of the Acıgöl Basin (Denizli) were determined, and the characterization and classification of the aquifers in the basin, the lithological units containing groundwater, aquifers with high flow rate groundwater and their spatial areas were mapped in GIS (Geographic Information System) environment. At the same time, the groundwater-lake recharge relationship was revealed by producing a groundwater level map. Allochthonous, para-autochthonous and neo-autochthonous lithological units in the basin are classified as permeable (fractured rock environment and granular environment), semi-permeable and impermeable environment in terms of their hydrogeological properties and their potential to become aquifers. Oligocene Acıgöl Group and Bodrum Nap units are the main aquifers feeding the lake in the basin. Marmaris Peridotite, İğdir Metamorphites, Kızılcadağ Melange and Olistostrome, Plio-Quaternary Marl Silt-Clay-Mudstone and Mudstone-Marl Member in Çameli Formation are impermeable environments without hydraulic conductivity. The groundwater, where the flow direction is towards the lake, feeds the lake. Acıgöl Fault and Maymundağı-Dazkırı Fault are environments with high-flow underground waters.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 883
Number of downloads 775

Share

Journal of Research in Atmospheric Science (JRAS)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.