ISSN :2687-6418

Eskişehir Hava Kirliliğinin Değerlendirilmesi

Author:

Number of pages:
36-40
Language:
İngilizce
Year-Number:
2022-2

Hava kirliliği, atmosferde katı, sıvı ve gaz halinde bulunan belirli maddelerin, insanlar ve diğer canlılar veya cansız varlıklar için tehlike oluşturabilecek düzeyde ve süre boyunca bulunmasıdır. Bu nedenle hava kirliliği kontrolü yapılmalı ve kirleticiler belirli sınırları aşmamalıdır. Yaşadığımız şehrin hava kalitesi hakkında bilgi sahibi olmak ve yaşam tarzımızı hava kalitesine uygun olarak düşünmek sağlığımız için önemlidir. Bu çalışmada Eskişehir Odunpazarı istasyonunda 2019-2021 yılları arasında partikül madde (PM), Azot dioksitler (NO, NO2, NOx), karbon monoksit (CO), kükürt dioksit (SO2) ve ozon (O3) saatlik verileri incelenmiştir. Odunpazarı istasyonunda tüm kirleticilerin zamansal değişim grafikler halinde sunulmuştur. Kirletici konsantrasyonlarının genellikle yaz sonu ve sonbaharda 06-12 ile 18-23 saatleri arasında arttığı gözlemlenmiştir. İstasyon için çizilen rüzgar gülü, hakim rüzgar yönünün Batı, Kuzey Batı ve Doğu olduğu gözlemlenmiştir. Kirlilik rüzgarları, maksimum kirlilik frekansına sahip yönlerin PM10 kirletici parametresi için doğu, CO için batı, NO kirletici parametresi için batı, NOx kirletici parametresi için batı, NO2 kirletici parametresi için doğu, PM2.5 kirletici parametresi için doğu ve SO2 kirletici parametresi için doğu yönü olduğunu göstermektedir. Kirleticilerin diğer atmosferik parametrelerle ilişkisi incelenmiştir. Korelasyon ilişki tablosunda en yüksek değer %94 olarak bulunmuştur ve bu değer NOx ve NO kirleticiler arasındadır. %50'den büyük bir değer, kirleticiler arasında güçlü ve pozitif bir ilişki olduğunu gösterir. En düşük değer -%67 olarak belirlenmiş ve bu değer nem ve sıcaklık parametreleri arasında gözlenmiştir. Değerin -%50'den küçük olması parametreler arasında negatif fakat güçlü bir ilişki olduğunu gösterir. Özetle, sadece kritik sınır değerini aşan NOx, araç emisyonlarından ve yüksek sıcaklıktaki yanma süreçlerinden kaynaklanır. Bu nedenle çalışmada bu kirleticinin sağlıklı koşullar oluşturmak için belirlenen sınır tabakasına çekilmesi için önerilerde bulunulmuştur.

Keywords


Air pollution is the presence of certain substances in the air in the form of solid, liquid and gas in the atmosphere at a level and for a period of time that may pose a danger to humans and other living things or non-living things. Therefore, air pollution control should be done and pollutants should not exceed certain limits. For this reason, it is important for our health to be informed about the air quality of the city we live in and to consider our lifestyle in accordance with the air quality. In this study, hourly data of particulate matter (PM), nitrogen dioxides (NO, NO2, NOx), carbon monoxide (CO), sulfur dioxide (SO2) and ozone (O3) between the years 2019-2021 at Eskişehir Odunpazari station were examined. The temporal variation graphs of all pollutants drawn at Odunpazari station, it was observed that pollutant concentrations increased between 06-12 and 18-23 hours, generally in late summer and autumn. The wind rose drawn for the station, it was observed that the prevailing wind direction is “West”, “North West” and “East”. The pollution winds show that the directions with the maximum pollution frequency are east for PM10 pollutant parameter, west for CO, west for NO pollutant parameter, west for NOx pollutant parameter, East for NO2 pollutant parameter, East for PM2.5 pollutant parameter, direction and the east direction for the SO2 pollutant parameter. The highest value was found to be 94% in the correlation relationship chart examined to examine the relationship of pollutants with other atmospheric parameters, and this value is between NOx and NO pollutants. A value greater than 50% indicates that there is a strong and positive relationship between pollutants. The lowest value was determined to be -67% and this value was observed between humidity and temperature parameters. The value being less than -50% indicates that there is a negative but strong relationship between the parameters. To sum up, only NOx exceeding the critical limit value is caused by vehicle emissions and high-temperature combustion processes. For this reason, suggestions have been made in the study to attract this pollutant to the boundary layer determined to create healthy conditions.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 598
Number of downloads 890

Share

Journal of Research in Atmospheric Science (JRAS)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.