ISSN :2687-6418

2018-2023 Yılları Arası İstanbul Havalimanı Hava Kirliliğinin Meteorolojik Parametreler ile Değerlendirilmesi

Author:

Number of pages:
58-63
Language:
Türkçe
Year-Number:
2023-2

Hava kirliliği dünya genelinde önemli sağlık risklerine yol açar ve metabolik riskler, beslenmeye bağlı riskler ve sigara kullanımından sonra dördüncü sırada yer alır. Hava kirliliğini değerlendirmek için kullanılan Hava Kalitesi İndeksi, bir bölgedeki hava kalitesini ölçmek için kullanılan bir ölçüttür. stanbul'un hava kirliliği sorunu oldukça bilinmektedir. İstanbul, nüfus yoğunluğu, sanayi faaliyetleri, trafik ve coğrafi özellikleri nedeniyle hava kalitesi sorunlarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Hava kirliliği, özellikle partikül madde (PM10 ve PM2.5), azot dioksit (NO2), kükürt dioksit (SO2) ve karbon monoksit (CO) gibi zararlı maddelerin atmosferdeki artışıyla ilişkilidir. Trafik emisyonları, endüstriyel tesisler ve enerji üretiminden kaynaklanan emisyonlar, İstanbul'un hava kalitesini olumsuz etkileyen başlıca faktörler arasındadır. Hava kirliliği, solunum yolu problemleri, kardiyovasküler hastalıklar ve genel sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle, İstanbul'da hava kalitesini izlemek, emisyonları azaltmak ve çevresel politikalar geliştirmek önemli bir konudur. Çeşitli kuruluşlar ve yerel yönetim, hava kalitesini izlemek ve iyileştirmek için çeşitli önlemler almaktadır. Ancak, bu çabaların etkisi, hava kirliliği sorununun karmaşıklığı göz önüne alındığında zaman içinde değerlendirilmelidir.

Keywords


Air pollution causes significant health risks worldwide, ranking fourth after metabolic risks, nutritional risks and smoking. Air Quality Index, used to assess air pollution, is a metric used to measure the air quality in a region. Istanbul's air pollution problem is well known. Istanbul faces air quality problems due to its population density, industrial activities, traffic and geographical characteristics. Air pollution is associated with the increase in the atmosphere of harmful substances, especially particulate matter (PM10 and PM2.5), nitrogen dioxide (NO2), sulfur dioxide (SO2) and carbon monoxide (CO). Traffic emissions, emissions from industrial facilities and energy production are among the main factors that negatively affect Istanbul's air quality. Air pollution can cause respiratory problems, cardiovascular diseases and general health problems. Therefore, monitoring air quality, reducing emissions and developing environmental policies is an important issue in Istanbul. Various organizations and local government take various measures to monitor and improve air quality. However, the impact of these efforts must be evaluated over time given the complexity of the air pollution problem.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 353
Number of downloads 364

Share

Journal of Research in Atmospheric Science (JRAS)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.