ISSN :2687-6418

RİZE DENİZ MELTEMİ TAHMİNİ SONUCUNDA ATMOSFERİK SINIR TABAKASI VE KİRLİLİK DEĞİŞİMİ

Author:

Number of pages:
29-29
Language:
Türkçe
Year-Number:
2023-2

Rize iline ait 2022 yılı saatlik verilerle deniz meltemi tahmini yapılarak sene bazında sınır tabaka yüksekliği değişimi, tahmin edilen günlerde oluşan sınır tabaka yüksekliği değerleri ile kirleticilerin deniz meltemi olayı boyunca aylık değişimi üzerine çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada R ve Ferret Programları ile deniz meltemi tahmini, atmosferik sınır tabaka yüksekliği – sıcaklık ve kirletici ilişkisi ortaya koyulurken; Hysplit Model kullanılarak kirleticinin dağılımı üzerine yoğunlaşılmıştır. Deniz meltemi tahmininde en fazla tahmin edilen ay Mayıs ayında 19 defa, en az ise Ekim ayında 1 defa deniz meltemi tespit edilmiştir.  Yapılan çalışmada Temmuz ve Ağustos aylarında deniz meltemi tespit edilememiştir. Rize ili hakim rüzgâr yönü güneydoğulu esmektedir kirleticilerin yayılma yönü de güneyli sonucuna ulaşılmıştır. 2022 yılında en çok yayılan kirleticinin NO2 olduğu, en az ise SO2; gün bazında en fazla deniz meltemi tespit edilen Mayıs ayında hakim kirletici NOx, en az yayılım gösteren kirletici ise PM10’dur. Atmosferik sınır tabaka yüksekliğinin sıcaklık ile doğru orantılı olduğu ve sıcaklık ortalamalarının en yüksek olduğu ay Ağustos ayında ve sınır tabaka yüksekliğinin de (960.6 m) Ağustos ayında olduğu, deniz meltemi tahmini yapılan ayda en yüksek sınır tabaka yüksekliği 18 Eylül ayında olduğu ve sıcaklığında diğer meltemli günlere göre daha fazladır. Kirleticilerin mevsimsel analizinde SO2 hariç diğer kirleticilerin güneydoğulu yönlerden aldığı tespit edilmiştir.

Keywords


A study was carried out on the sea breeze forecast with hourly data of Rize province for the year 2022, the change in the boundary layer height by year, the boundary layer height values occurring on the predicted days and the monthly change of pollutants during the sea breeze event. In this study, sea breeze prediction, atmospheric boundary layer height - temperature and pollutant relationship were revealed with R and Ferret Programs, while Hysplit Model was used to focus on the distribution of pollutants. In the sea breeze prediction, the highest sea breeze was predicted 19 times in May and the lowest sea breeze was detected 1 time in October.  In the study, no sea breeze was detected in July and August. The prevailing wind direction in Rize province is southeast and the direction of pollutant dispersion is also south. In 2022, the most emitted pollutant is NO2 and the least emitted pollutant is SO2; the dominant pollutant is NOx in May, when the highest sea breeze is detected on a daily basis, and the least emitted pollutant is PM10. The height of the atmospheric boundary layer is directly proportional to the temperature and the highest temperature averages are in August and the highest boundary layer height (960.6 m) is in August, the highest boundary layer height is in September 18 in the month when sea breeze is predicted and the temperature is higher than other breezy days. In the seasonal analysis of pollutants, it was determined that except SO2, other pollutants were received from southeastern directions.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 445
Number of downloads 391

Share

Journal of Research in Atmospheric Science (JRAS)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.